SMLUVNÍ PODMÍNKY platné pro dětské příměstské a pobytové tábory, (dále jen „Podmínky“)

Pořadatel: Danuše Machurková DiS., V Háji 96, 252 06 Měchenice, IČ: 76028321 (dále jen „Pořadatel“), tel. 605 387 454, e-mail dana.machurkova@seznam.cz.

1. Úvodní ustanovení
Pořadatel neprovozuje pobočky.
Zákazníkem se rozumí zákonný zástupce Účastníka. Účastníkem se rozumí dítě, které se zúčastní Tábora.

2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Zákazníkem vzniká na základě Přihlášky, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Smluvní vztah je uzavřen v okamžiku, kdy Pořadatel přijme elektronickou cestou od Zákazníka podepsanou Přihlášku na Tábor. Obsah Přihlášky se určuje dle nabídky na webu či jiných nabídkových listů. Zákazník svým podpisem Přihlášky stvrzuje, že je srozuměn s nabídkou Tábora a těmito Podmínkami.

3. Cena Tábora
Cena Tábora je uvedena v nabídce na webu či v jiných nabídkových listech a je potvrzena v Přihlášce. Uvádí se celková cena Tábora včetně daní a poplatků.

4. Platební podmínky
Pořadatel má právo na zaplacení celkové ceny Tábora před jeho zahájením. Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny Tábora. Pořadatel vystaví po přijetí Přihlášky zálohovou fakturu ve výši 50 % z ceny Tábora, kterou je Zákazník povinen uhradit v termínu splatnosti převodem na bankovní účet Pořadatele. Nejpozději v den zahájení Tábora Pořadatel vystaví doplatkovou fakturu, kterou je Zákazník povinen uhradit před zahájením Tábora na bankovní účet Pořadatele, nebo nejpozději v den zahájení Tábora hotově Pořadateli. Při platbách převodem je Zákazník povinen užívat přidělený variabilní symbol. Za zaplacení ceny se považuje den připsání finančních prostředků na účet Pořadatele či den hotovostní platby.
V případě podpisu Přihlášky v době kratší než 7 dnů před zahájením Tábora je Zákazník povinen uhradit 100 % z ceny Tábora najednou.
V případě nedodržení termínu úhrady ceny Zákazníkem je Pořadatel oprávněn odstoupit od Přihlášky a Zákazník je povinen zaplatit odstupné ve výši podle Stornopodmínek (čl. 8).

5. Další práva a povinnosti Zákazníka
Zákazník má právo:
a) na řádné poskytnutí potvrzených služeb (pokud Zákazník/Účastník objednané služby nevyčerpá bez zavinění Pořadatele, nemá právo na jejich náhradu);
b) na dodatečné informace;
c) kdykoliv zrušit účast na Táboře odstoupením od Přihlášky za podmínek uvedených v čl. 8 (Odstoupení od smlouvy);
d) obdržet nejpozději 3 dny před zahájením další podrobné informace;
e) na reklamaci;
f) na ochranu osobních údajů, které uvádí v Přihlášce a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami.

Zákazník je povinen:
a) poskytnout Pořadateli součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje v Přihlášce a předložit doklady požadované pro zajištění Tábora;
b) řídit se pokyny Pořadatele či jeho zástupce;
c) dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle pokynů;
d) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb neodkladně ihned po jejich zjištění oznámit Pořadateli a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění;
e) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní Účastníky Tábora;
f) uhradit případnou škodu, kterou způsobil v místě, kde čerpal služby zajištěné dle Přihlášky.

6. Odpovědnost za Účastníky
Pořadatel nese odpovědnost za Účastníky takto:
a) u příměstských táborů vždy každý den od ranního příchodu Účastníka v určený čas na Tábor až do odchodu Účastníka z Tábora, nejdéle však do určeného času odchodu;
b) u pobytových táborů od příjezdu Účastníka v určený čas na Tábor nebo na místo odjezdu na Tábor až do odjezdu Účastníka z Tábora nebo z místa příjezdu z Tábora.

7. Změna závazku ze Smlouvy
Je-li Pořadatel nucen z objektivních důvodů před zahájením Tábora změnit závazky z Přihlášky, může navrhnout Zákazníkovi její změnu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku Pořadatel oznámí Zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové podobě dopad navrhovaných změn na cenu Tábora, důsledky neodstoupí-li Zákazník včas od Přihlášky a údaje o případném náhradním Táboře a jeho ceně. Navrhne-li Pořadatel změnu Přihlášky, má Zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou Přihlášky souhlasit, nebo zda od Přihlášky odstoupí. Pokud Zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu Přihlášky písemně neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

Pořadatel je oprávněn provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu Tábora, pokud z objektivních důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je Pořadatel povinen zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu pokud možno shodném nebo blížícím se k původním podmínkám.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu rozhodnutí státních orgánů či jiných úředních míst, nebo z důvodu mimořádných a nepředvídatelných okolností (stávky, epidemie a pandemie, přírodní katastrofy, neštěstí a další okolnosti, které Pořadatel nemohl ovlivnit ani předvídat). Pokud bude nutné z těchto důvodů zrušit celý Tábor, má Pořadatel právo na odstupné ve výši 200,-Kč za Tábor. Zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody.

8. Odstoupení od smlouvy a odstupné (Stornopodmínky)
Odstoupí-li Zákazník od Přihlášky aniž by Pořadatel porušil své povinnosti, či odstoupí-li Pořadatel od Přihlášky z důvodu porušení povinností Zákazníkem, je Zákazník povinen zaplatit Pořadateli níže stanovené odstupné. Odstoupení od Přihlášky musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným, pro určení doby odstoupení od Přihlášky je rozhodující datum doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně, v případě zaslání oznámení doporučeným dopisem je rozhodujícím datem den převzetí doporučené zásilky druhou stranou

Výše odstupného činí při odstoupení od Přihlášky v době:
a) 14 až 8 kalendářních dnů před zahájením Tábora 200,-Kč u příměstských nebo 50 % z ceny u pobytových;
b) 7 až 1 kalendářních dnů před zahájením Tábora 300,-Kč u příměstských nebo 75 % z ceny u pobytových;
c) v den zahájení Tábora 500,-Kč u příměstských nebo 100 % z ceny u pobytových.

Pořadatel má právo odečíst odstupné od dosud uhrazené části ceny, zbývající částku je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) vrátit Zákazníkovi a Zákazník nemá právo na náhradu škody ze strany Pořadatele.

Pořadatel může odstoupit od Přihlášky:
a) jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu Účastníků stanoveného na Tábor. O zrušení Tábora z důvodu nedosažení minimálního počtu Účastníků, kterým je realizace Tábora podmíněna, je Pořadatel povinen informovat Zákazníka písemně ve lhůtě, která nesmí být kratší než 5 kalendářních dnů před zahájením Tábora. Pořadatel v tomto případě vrátí Zákazníkovi veškeré uhrazené peníze za Tábor nejdéle do 14 dnů a Zákazník nemá právo na náhradu škody;
b) pokud v jejím plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zásah vyšší moci;
c) během Tábora, pokud Účastník svým nevhodným a hrubým chováním vážně narušuje průběh Tábora, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a má právo Účastníka z Tábora vyloučit a Zákazník má povinnost vyloučeného Účastníka z Tábora ihned odvézt. Zákazníkovi v takovém případě zaniká nárok na úhradu nečerpaných služeb a nemá nárok na náhradu škody.

9. Reklamace Tábora
Není-li některá ze zahrnutých služeb poskytována v souladu s Přihláškou, vzniká Zákazníkovi právo na reklamaci. Při řešení nedostatků se Zákazníkovi doporučuje poskytnout součinnost. Uplatnění nedostatků na místě samém umožní nalézt okamžitě vhodná řešení.
Reklamaci může Zákazník uplatnit písemně u Pořadatele během trvání Tábora. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, který průkazně skutkově doloží. K uplatněné reklamaci vystaví Pořadatel písemné potvrzení o reklamaci a k reklamaci se nejpozději do 7 dnů vyjádří. Pořadatel je oprávněn při vyřizování reklamace řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací.

10. Pojištění Účastníků
Účastníci jsou během konání Tábora povinně pojištěni pro případ úrazu.

11. Ochrana osobních údajů GDPR
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Pořadatel má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Přihlášky zpracovávat osobní údaje Zákazníka a Účastníka.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech Zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny na www.cadana.cz.

12. Závěrečná ustanovení
Jednotlivé body Podmínek jsou na sobě nezávislé; úplná nebo částečná neplatnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních ujednání nebo Přihlášky jako celku. Přihláška má přednost před Podmínkami.
Podmínky jsou platné a účinné pro všechny Přihlášky uzavřené od 7. 3. 2021.