VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY platné pro tuzemské a zahraniční výlety a akce kromě dětských táborů

účasti na výletech a jiných akcích, které pořádá Danuše Machurková DiS., V Háji 96, 252 06 Měchenice, IČ: 76028321 (dále jen „Pořadatel“), tel. 605 387 454, e-mail dana.machurkova@seznam.cz (dále jen „Podmínky“).

1. Úvodní ustanovení
Smlouva o výletu nebo jiné akci (dále jen „Smlouva“) je uzavírána v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi Pořadatelem a zákazníkem. Smlouva je uzavírána přímo s Pořadatelem elektronickou cestou. Pořadatel neprovozuje pobočky.

2. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi Pořadatelem a zákazníkem vzniká na základě Smlouvy, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Pořadatel vydá zákazníkovi při uzavření Smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření Smlouvu v textové podobě. Smluvní vztah je uzavřen v okamžiku, kdy Pořadatel ve Smlouvě potvrdí zákazníkovi jeho objednávku výletu či jiné akce. Obsah Smlouvy se určuje dle nabídky na webu či jiných nabídkových listů. Zákazník svým podpisem pod Smlouvou stvrzuje, že je srozuměn s nabídkou, která obsahuje bližší údaje o výletu či jiné akci, že byl poučen o pasových a vízových požadavcích pro cestu, o lhůtách pro jejich vyřízení a o požadovaných zdravotních dokladech, a také se seznámil se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti Pořadatele. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto Podmínky.

3. Ceny výletů a jiných akcí
Cena výletu či jiné akce je uvedena v nabídce na webu či v jiných nabídkových listech a je potvrzena ve Smlouvě.
Ceny zahraničních výletů či jiný akcí jsou kalkulovány podle směnného kursu české koruny k zahraničním měnám vyhlášeného ČNB ke 1.1.2020.
Ve Smlouvě se uvádí celková cena výletu či jiné akce včetně daní nebo poplatků, jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých dalších případných nákladů, které mohou ještě zákazníkovi vzniknout. Nelze-li tyto vyčíslit, uvede se jejich druh.

4. Platební podmínky
Pořadatel má právo na zaplacení služeb ve Smlouvě před jejich poskytnutím. Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny výletu či jiné akce.
Pokud není mezi zákazníkem a Pořadatelem ujednáno jinak, je zákazník povinen uhradit:
a) při podpisu smlouvy zálohu ve výši 50 % z celkové ceny výletu či jiné akce
b) a doplatek nejpozději 7 dnů před zahájením výletu či jiné akce.

V případě uzavření Smlouvy v době kratší než 7 dnů před zahájením výletu či jiné akce je zákazník povinen uhradit 100 % z celkové ceny výletu či jiné akce při podpisu Smlouvy. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zákazníkem je Pořadatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a zákazník je povinen zaplatit odstupné ve výši podle Stornopodmínek (čl. 7).
Zákazník hradí jakoukoliv část ceny bankovním převodem na účet Pořadatele vedeném u ČSOB Poštovní spořitelny č. 248279498/0300. Při všech platbách je zákazník povinen užívat variabilní symbol určený ve Smlouvě, zpravidla se jedná o číslo Smlouvy. Za zaplacení ceny se považuje den připsání finančních prostředků na účet Pořadatele. To platí i při uzavření Smlouvy později než 7 dnů před zahájením výletu či jiné akce.

5. Další práva a povinnosti zákazníka
Zákazník má právo:
a) na řádné poskytnutí potvrzených služeb (pokud zákazník objednané služby nevyčerpá bez zavinění Pořadatele, nemá právo na jejich náhradu);
b) na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v nabídce na webu či jiném nabídkovém listě;
c) zrušit svoji účast na výletu či jiné akci odstoupením od Smlouvy kdykoliv před zahájením za podmínek uvedených v čl. 7 (Odstoupení od smlouvy);
d) písemně oznámit Pořadateli, že se místo něj výletu či jiné akce zúčastní jiná osoba, k oznámení současně přiloží prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se Smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na výletu či jiné akci. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením výletu či jiné akce. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny výletu či jiné akce;
e) obdržet nejpozději 7 dnů před zahájením další podrobné informace k výletu či jiné akci;
f) na reklamaci v souladu s čl. 8 (Vady zájezdu);
g) na ochranu údajů, které uvádí ve Smlouvě a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami.

Zákazník je povinen:
a) poskytnout Pořadateli součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve Smlouvě a předložit doklady požadované pro zajištění výletu či jiné akce;
b) zajistit si platný cestovní doklad – při cestování v rámci EU je postačující platný doklad totožnosti, pro občany ČR je to platný cestovní pas nebo občanský průkaz, při cestování mimo EU většina zemí požaduje platnost cestovního dokladu minimálně 6 měsíců od opuštění cílové země (informace o podmínkách cestování do jednotlivých států jsou uvedeny na www.mzv.cz nebo na příslušných zastupitelských úřadech);
c) u osob mladších 18 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu výletu či jiné akce;
d) převzít od Pořadatele cestovní pokyny a řídit se jimi, dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu/odjezdu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů, řídit se ústními pokyny zástupce Pořadatele, případně řidiče;
e) dodržovat zákony a pasové, celní a zdravotní předpisy země, do které cestuje. Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují a případná víza si zajistit samostatně na své náklady. Cestovní kancelář nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé s neudělením víza nebo následkem pochybení zákazníka. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník;
f) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb neodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit zástupci Pořadatele a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění;
g) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky výletu či jiné akce, uhradit případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle Smlouvy.

6. Změna závazku ze Smlouvy
Je-li Pořadatel nucen z objektivních důvodů před zahájením výletu či jiné akce změnit závazky ze Smlouvy, může navrhnout zákazníkovi její změnu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku Pořadatel oznámí zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové podobě dopad navrhovaných změn na cenu výletu či jiné akce, důsledky neodstoupí-li zákazník včas od Smlouvy a údaje o případném náhradním výletu či jiné akci a jeho ceně. Navrhne-li Pořaddatel změnu Smlouvy, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou Smlouvy souhlasit nebo zda od Smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu Smlouvy písemně neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit závazek ze Smlouvy, jde-li o nepodstatnou změnu a oznámí-li zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem údaje o změně. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od Smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné.

Pořadatel je oprávněn provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu výletu či jiné akce, pokud z objektivních důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je Pořadatel povinen:
a) zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu pokud možno shodném nebo blížícím se k původním podmínkám;
b) vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění;
c) poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny výletu či jiné akce a nebyly poskytnuty v plném rozsahu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů či jiných úředních míst nebo z důvodu mimořádných a nepředvídatelných okolností (stávky, dopravní komplikace, přírodní katastrofy, neštěstí a další okolnosti, které CA Dana nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na odstoupení od Smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné ani právo na náhradu škody.

7. Odstoupení od smlouvy a odstupné (Stornopodmínky)
Zákazník má právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za výlet či jinou akci bez jakéhokoli odstupného:
a) při zrušení výletu či jiné akce Pořadatelem z důvodu, že nebyla naplněna minimální kapacita účastníků;
b) při zvýšení ceny výletu či jiné akce o více než 8 %.
Odstoupí-li zákazník od Smlouvy aniž by Pořadatel porušil své povinnosti, či odstoupí-li Pořadatel od Smlouvy před zahájením výletu či jiné akce z důvodu porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit Pořadateli níže stanovené odstupné. Odstoupení od Smlouvy zákazníkem musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným, pro určení doby odstoupení od Smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy, v případě zaslání oznámení doporučeným dopisem je rozhodujícím datem den převzetí doporučené zásilky.

Výše odstupného činí při odstoupení od Smlouvy v době:
a) delší než 14 dní před odjezdem 25 % z celkové ceny výletu či jiné akce;
b) 13 dní až 8 dní před odjezdem 50 % z celkové ceny výletu či jiné akce;
c) 7 dní až 2 dny před odjezdem 75 % z celkové ceny výletu či jiné akce;
d) 1 den a méně před odjezdem 100 % z celkové ceny výletu či jiné akce;
e) pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd, má Pořadatel nárok na odstupné ve výši plné ceny výletu či jiné akce.

Pořadatel má právo odečíst odstupné od dosud uhrazené části ceny, zbývající částku je povinna bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů po ukončení závazku ze Smlouvy) vrátit zákazníkovi.

CA Dana může odstoupit od Smlouvy:
a) jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků stanoveného u jednotlivých výletů či jiných akcí. O zrušení výletu či jiné akce z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, kterým je realizace výletu či jiné akce podmíněna, je Pořadatel povinen informovat zákazníka písemně ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před zahájením výletu či jiné akce;
b) pokud v jejím plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zásah vyšší moci. Pořadatel v takových případech není povinna (ale může dle svého uvážení) vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu a další nároky zákazníka vůči Pořadateli jsou vyloučeny;
c) před nástupem cesty či po započetí cesty, pokud cestující svým nevhodným a hrubým chováním vážně narušuje průběh cesty, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a má právo zákazníka z výletu či jiné akce vyloučit. Zákazníkovi v takovém případě zaniká nárok na úhradu nečerpaných služeb. Náklady na případnou zpáteční cestu nese zákazník sám. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu a pod vlivem drog.

8. Vady výletu či jiné akce
Není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do výletu či jiné akce poskytována v souladu se Smlouvou, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci (vytknutí vady). Zákazník je povinen vytknout Pořadateli vadu bez zbytečného odkladu. Má-li výlet či jiná akce vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Při řešení nedostatků se zákazníkovi doporučuje poskytnout součinnost. Uplatnění nedostatků na místě samém umožní nalézt okamžitě vhodná řešení.
Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce Pořadatele během trvání výletu či jiné akce. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a předmět reklamace průkazně skutkově doloží. K uplatněné reklamaci vystaví Pořadatel písemné potvrzení o reklamaci, v němž je uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Pořadatel je oprávněn při vyřizování reklamace v místě konání výletu či jiné akce řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací.
V případě sporu vzniklého v souvislosti se Smlouvou má zákazník právo na jeho mimosoudní řešení.

9. Cestovní pojištění zákazníka
Cena výletu či jiné akce nezahrnuje cestovní pojištění.

10. Další smluvní podmínky
Autobusová přeprava je zajišťována smluvními dopravními společnostmi. Místo a čas nástupu jsou uvedeny v cestovních pokynech, jež zákazník obdrží cca 7 dní před odjezdem. Cestující musí být na místě nástupu připraven 15 minut předem. Pokud se zákazník nedostaví včas k odjezdu, má Pořadatel právo odjet z nástupního místa v určený čas bez dalšího čekání.

V nabídkách jsou uvedeny přibližné časy odjezdů a příjezdů a možná nástupní/výstupní místa. Časy a místa jsou následně potvrzeny v cestovních pokynech. Pořadatel neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických a jiných důvodů (nepříznivé počasí, stávka, zablokování hraničních přechodů, hustý provoz apod.). Zákazníci by měli při plánování přípojů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. Pořadatel negarantuje přesný čas příjezdu a návratu a neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od Smlouvy či na poskytnutí slevy z ceny výletu či jiné akce.

11. Ochrana osobních údajů GDPR
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Pořadatel má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje zákazníka.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů jsou uvedeny na www.cadana.cz.

12. Závěrečná ustanovení
Jednotlivé body Podmínek jsou na sobě nezávislé; úplná nebo částečná neplatnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních ujednání nebo Smlouvy jako celku. Smlouva má přednost před Podmínkami.
Podmínky jsou platné a účinné pro všechny Smlouvy uzavřené od 25. 7. 2020.