REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Předmět
Reklamační řád spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami, které jsou nedílnou součásti Smlouvy o výletu/akci, upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní agentury za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen „reklamace“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále je „OZ“), zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu v platném znění (dále je „zák. o podnikání v CR“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zák. o ochraně spotřebitele“).

2. Vady výletu/akce
2.1. CA Dana odpovídá zákazníkovi za vady výletu/akce.
2.2. Má-li výlet/akce vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 OZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, a to ani do jednoho měsíce od skončení výletu/akce a CA Dana toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny nepřizná.

3. Reklamace
3.1. Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci. CA Dana doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl.
3.2. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce CA Dana během trvání výletu/akce, či v cestovní agentuře. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. CA Dana zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě.
3.3. K uplatnění reklamace vystaví CA Dana potvrzení o reklamaci – reklamační protokol – v němž je uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci CA Dana v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje zástupce CA Dana a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamační protokolu stvrdil souhlas s jeho obsahem a převzetí kopie.

4. Vyřizování reklamace
4.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se CA Dana se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě.
4.2. Zákazníkovi se předává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smluslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy.
6.2. Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 5.9.2018.