Cestovní agentura Dana, Danuše Machurková, DiS., se sídlem V Hái 96, 252 06 Měchenice, IČO: 76028321 (dále jen “CA Dana”), tímto podává informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpis, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení”).

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli a v případě jakýchkoliv nejasností se na nás obrátili.

Osobní údaje
Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, jakékoliv rozbrazení podob, rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, o zdravotním stavu fyzickém i psychickém, otisk prstu, podpis).

Oprávnění CA Dana
CA Dana je správcem osobních údajů.
CA Dana má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o výletu či akci zpracovávat osobní údaje všech svých klientů.
CA Dana je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky klientům zasílat bez explicitního souhlasu. V každém takovém e-mailu je uvedena možnost zrušit odebírání těchto nabídek tak, že klient odpoví slovíčkem “Neodebírat”.

Základ pro zákonné zpracování osobních údajů
Pro zákonné zpracování osobních údajů Nařízení vymezuje podmínky:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní sranou je subjekt údajů, nebo pro provedení ooopatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo řetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobích údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
CA Dana zpracovává osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjemný, datum narození, místo trvalého pobytu (ulice, č.p., obec a PSČ), telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení, evidence plateb.

Účel a doba zpracování
CA Dana zpracovává a uchovává osobní údaje za podmínek stanovených platnou právní normou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, k těto zákonným účelům: pro uzavření a plnění Smlouvy o výletu či akci, Smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu, resp. pro provedení opatření přijatých před uazvřením Smlouvy na žádost subjektu údajů. Pokud by subjekt údajů tyto osobní údaje neposkytl, pak by nebylo možné Smlouvu uzavřít.
Osobní údaje jsou zpracovávány pro zajištění služeb spojených se Smlouvou pro subjekt údajů. Klient jako subjekt údajů je srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace výletu či akce (např. smluvní pojišťovna, dopravci, zahraniční partneři).
Dále pak osobní údaje budou zpracovávány pro účely oprávněného zájmu CA Dana a plnění právní povinnosti:
1) vedení vnitřní evidence klientů;
2) přímý marketing;
3) účetnictví CA Dana;
4) vyřizování reklamací a uplatňování nároků.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností CA Dana, pro účely oprávněného zájmu CA Dana a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví a zákona o archivnictví.

Jak a kým jsou osobní údaje zpracovávány?
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v elektronické formě v zabezpečném úložišti a manuálně pracovníky CA Dana, přičemž osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečné místnosti. Správce a zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany osobních údajů, zejména zaheslování počítačů, ve kterých se osobní údaje uchovávají, uzamykání osobních údajů v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování osobních údajů pouze odpovědnými osobami, proškolenými jak s osobními údaji nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb.
Osobní údaje budou dále zpracovávány dalšími zpracovateli (např. smluvní pojišťovna, dopravci), s nimiž má CA Dana uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.
Správce má úmysl předávat osobní údaje do zahraničních zemí (EU) spolupracujícímu subjektu pro plnění služeb na jejich území.
Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování.
Pokud byro zpracování osobních údaků byl pořebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a subjekt údajů jej může kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na dana@cadana.cz

Práva subjektu údajů:
1) požádat CA Dana o poskytnutí informací o zpracování osobních údajů a získat osobní údaje, které poskytl;
2) aby CA Dana bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné osobní údaje o něm, i poskytnutím dodatečného prohlášení;
3) aby CA Dana bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje o něm, pokud je dán některý z důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
c) subjekt údajů vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho osobních údajů a neexistují žádné převažujícíc oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování, nebo vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, nástroje automatizovaného zpracování nejsou CA Dana využívány;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahují.
na odvolání uděleného souhlasu;
4) aby CA Dana omezila zpracování osobních údajů v případech stanovených Nařízením;
5) na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a jež poskytl CA Dana ve strukturovaném, běžně používanm a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu CA Dana bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob;
6) podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů;
7) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody CA Dana převažují nd jeho oprávněnými důvody.

V Měchenicích 5. 9. 2018